Trở Về   ]   [ Tác giả ]

Bán nguyệt

Thùy đoạn Côn Lôn ngọc 
Tài thành Chức Nữ sơ 
Khiên Ngưu nhất khứ hậu 
Sầu trịch bích không hư 

Hwang Jin Yi (Hoàng Chân Y  ?-1530?)
Bán nguyệt

Ai người chạm ngọc Côn Lôn
Cho nàng Chức nữ soi gương chải đầu
Chàng Ngưu đi khuất đã lâu
Nàng buồn quăng lược lên bầu thinh không

Quỳnh Chi phỏng dịch (9/9/2010)

 
Tương tư mộng
Tương tư tương kiến chỉ bằng mộng 
Nông phỏng hoan thời hoan phỏng nông 
Nguyện sử dao dao tha dạ mộng 
Nhất thời đồng tác lộ trung phùng 
Hwang Jin Yi (Hoàng Chân Y  ?-1530?)


Tương tư mộng

Gặp nhau còn chỉ trong mơ
Tìm người người cũng tương tư đi tìm
Lần sau vào mộng thời xin
Đi cùng lúc để giữa đường gặp nhau

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 16/9/2010)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tống biệt Tô Dương Cốc
Nguyệt hạ đình ngô tận 
Sương trung dã cúc hoàng
Lâu cao thiên nhất xích 
Nhân túy tửu thiên thương 
Lưu thủy hòa cầm lãnh 
Mai hoa nhập địch hương 
Minh triều tương biệt hậu 
Tình ý bích ba trường 
Hwang Jin Yi 
(Hoàng Chân Y  ?-1530?) 


Tiễn Tô Dương Cốc

Cúc vàng dại nở trong sương 
Vườn thu ngập lá ngô đồng dưới trăng
Lầu cao vạn trượng thinh không
Say trong ngàn chén rượu đương rót mời
Lạnh buồn tiếng nước sông trôi 
Véo von ngọc địch hương mai thoảng vào
Sáng ra bịn rịn đưa nhau
Luyến lưu sóng nước rạt rào trường giang

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 17/9/2010) 

Trở Về   ]   [ Tác giả ]