Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

TƯƠNG TIẾN TỬU

Lý Bạch

將進酒 
TƯƠNG TIẾN TỬU
君不見  Quân bất kiến 
黃河之水天上來  Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai 
奔流到海不復回  Bôn lưu đáo hải bất phục hồi 
又不見  Hựu bất kiến 
高堂明鏡悲白髮  Cao đường minh kính bi bạch phát 
朝如青絲暮如雪  Triêu như thanh ti mộ như tuyết 
人生得意須盡歡  Nhân sinh đắc ý tu tận hoan 
莫使金樽空對月  Mạc sử kim tôn không đối nguyệt 
天生我材必有用  Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng 
千金散盡還復來  Thiên kim tán tận hoàn phục lai 
烹羊宰牛且為樂  Phanh dương tể ngưu thả vi lạc 
會須一飲三百杯  Hội tu nhất ẩm tam bách bôi 
岑夫子  Sầm phu tử
丹丘生  Đan Khâu sinh 
將進酒  Tương tiến tửu 
杯莫停  Bôi mạc đình 
與君歌一曲  Dữ quân ca nhất khúc 
請君為我傾耳聽  Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thinh 
鐘鼓饌玉不足貴  Chung cổ soạn ngọc bất túc quý 
但願長醉不願醒  Đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh 
古來聖賢皆寂寞  Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch 
惟有飲者留其名  Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh 
陳王昔時宴平樂  Trần Vương tích thời yến Bình Lạc
斗酒十千恣讙謔  Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước 
主人何為言少錢  Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền 
徑須沽取對君酌  Kính tu cô thủ đối quân chước 
五花馬  Ngũ hoa mã 
千金裘  Thiên kim cừu 
呼兒將出換美酒  Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
與爾同消萬古愁 Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
Diễn Nôm : Tchya  Đái Đức Tuấn
Há chẳng thấy trên trời sa xuống
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn tung xuôi
Một đi đi mãi ra khơi
Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu
Lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ
Mái tóc càng soi rõ mầu sương
Sáng như tơ chửa nhuộm vàng
Chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già
Cho nên gặp lúc ta đắc ý
Phải chơi cho phỉ chí con người
Chén vàng chớ để cho vơi
Đáy không nhìn bóng trăng soi bẽ bang
 Sinh ta có tài năng chí khí
Ắt trời không bỏ phí không dùng
Ngàn vàng không cũng là không
Tiêu đi lại có mất xong lại về
Thì hãy mổ trâu dê mà khoái
Tụ cho đông uống mãi cho say
Rót ba trăm chén rượu đầy
Một lần tu cạn một hơi mới đành
Nào Sầm tử Đan sinh đâu tá
Chớ ngừng tay rót nữa đừng thôi
Vì mình ta hát khúc chơi
Vì ta mình hãy lắng lời mà nghe
Dẫu soạn ngọc chẳng gì đáng quý
Chỉ cầu cho túy lý mà thôi
Thánh hiền chết cũng lập vùi
Còn tên để lại họa người say sưa
Yên Bình lạc ngày xưa vui thú
Trần Vương mời rượu hũ thập niên
Chủ nhân hãy uống chớ phiền
Cớ sao than nỗi không tiền với ta
Này đây ngựa năm hoa một cỗ
Này ngàn vàng cả bộ áo lông
Trẻ đâu: Đổi lấy rượu nồng
Cùng người cùng giải sầu đong vạn đời
Tương tiến tửu.
Sắp mời rượu!

( Diễn Nghĩa : Nguyễn Quốc Bảo)

Quân bất kiến
Hoàng-hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Hựu bất kiến 
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti, mộ như tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt 
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai 
Phanh dương, tể ngưu thả vi lạc 
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm phu-tử 
Đan Khâu sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thinh 
Chung cổ, soạn ngọc bất túc quí
Đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kì danh
Trần Vương tích thời yến Bình-lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kính tu cô thủ đối quân chước
Ngũ hoa mã 
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mĩ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu 
Bạn chẳng thấy: 
Nước sông Hoàng từ trời chảy xuống, 
Vội tuôn ra bể không trở lại, 
Lại chẳng thấy: 
Lầu cao gương sáng xót đau tóc bạc. 
Sáng như tơ xanh chiều như tuyết. 
Đời người đắc ý nên tận hưởng, 
Chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng. 
Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, 
Nghìn vàng tan hết rồi lại có. 
Mổ dê, giết trâu lại làm thỏa thích, 
Họp nhau uống một mạch ba trăm chén. 
Hỡi Bạn Sầm (1) 
Này Bạn Đan Khâu (2) 
Rượu sắp mời 
Chớ dừng chén 
Nể bạn hát một bài 
Cùng ta xin nghiêng tai nghe 
Chiêng trống, cổ bàn, sao đủ quý
Chỉ muốn say dài chẳng muốn tỉnh 
Xưa nay tên thánh hiền đều vắng vẻ
Chỉ có kẻ say để lại tên
Xưa Trần Vương thết yến cung Bình-lạc, 
Đấu rượu mười ngàn mặc sức vui đùa (3)
Chủ nhân sao lại nói thiếu tiền 
Hãy mua ngay rượu ta cùng bạn uống 
Này ngựa hoa năm sắc
Này áo cừu nghìn vàng 
Gọi trẻ đem ra đổi rượu ngon 
Cùng bạn cùng tan sầu muôn thuở
Tương Tiến Tửu: tên một khúc nhạc cổ, nghĩa  "Mời Uống Rượu". 
(1,2) Sầm phu tử, Đan Khâu sinh: Sầm Trưng Quân và Nguyên Đan Khâu 
đều là bạn thân của Lý Bạch. 
(3) Trần vương: Trần Tư vương Tào Thực, thi nhân thời Tam quốc, con Tào Tháo. 
Bài "Danh đô thiên" của Tào Thực có câu: 
Quy lai yến Bình Lạc, Mỹ tửu đẩu thập thiên. 
(Quay về mở tiệc cung Bình Lạc, Rượu ngon mười ngàn đấu.)

 [  Trở Về   ]