Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

THIÊN TỬ HÔ LAI
Lý Bạch
Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên
Trường An thị thượng tửu gia miên
Thiên tử hô lại bất thượng thuyền
Tự xưng thần thị tửu trung tiên
 
TchyA Diễn Nôm 
Ta đây một đấu viết trăm bài
 Xóm chợ li bì quán rượu chơi
Thuyền ngư chẳng sang vua gọi mặc
Rằng ta uống rượu cũng tiên rồi

 
 


Trở Về   ]