Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]                [ Tác giả  ]
Laiquangnam giới thiệu
Hữu sở tư 
Cao Bá Quát
Nhân ngày của cha, mời Khách thơ đọc thơ tiền nhân CAO Bá QUÁT 
Cao Bá Quát
高伯适
Hữu sở tư 
有 所 思 
Nguyên tác 
有 所 思

小 小 人  家 子, 
雙 雙 步 語  遲 
忘 情 能 有 幾 ! 
吾 亦 憶  吾 兒. 
戀 母啼 饑 處, 
牽 翁 學 拜 時. 
門 闌今 半 寂, 
於  儞 係 相 思

Phiên âm
Hữu sở tư

Tiểu tiểu nhân gia tử
Song song bộ ngữ trì
Vong tình1 năng hữu kỷ !
Ngô diệc ức ngô nhi .
Luyến mẫu đề cơ xứ,
Khiên ông học bái thì.
Môn lan kim bán tịch,
Ư nhĩ hệ tương ti.

Chú : "Vong tình1" là điển từ ,lấy tích đời Tấn, Con Vương Diễn chết lúc còn nhỏ, ông thương xót quá. Khi Sơn Đào đến khuyên nhủ, Diễn nói : Chỉ có bậc Thánh mới quên được, người kém khí chất thì làm gì có tình, tình chỉ có ở bọn ta thôi . sđd (1.)

Tạm dịch nghĩa
Nỗi nhớ

Con nhà ai nho nhỏ
Sóng đôi đi nói chậm
Đã mấy người quên hẳn được tình
Ta cũng nhớ đến con ta
Bám mẹ lúc nào cũng kêu đói cơm,
Níu lấy ông học vái
Nay nhà vắng đi một nửa
Thấy "mấy đứa" mà sinh lòng nhớ thương

Dịch thơ quốc âm
Hữu sở tư

Nhìn hoài hai trẻ nhà ai
Sánh vai thỏ thẻ khoan thai trên đường
Tình ta nào có dửng dưng
Chạnh lòng ta vọng nhớ từng đứa con
Đòi ăn bu mẹ dỗi hờn
Níu ông học vái, bám chân theo hoài.
Cửa nhà nay vắng phần hai ,
Thấy con ai nhớ lệ dài nhớ con.

Laiquangnam dịch thơ
-o0o0o-
Tham khảo

1-Vũ Khiêu & coll. Thơ chữ Hán Cao bá Quát , nxb Văn học,1970,

Thời điểm sáng tác :Cụ Cao Bá Quát sáng tác lúc cụ vào kinh ứng thí .