Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]                [ Tác giả  ]
Laiquangnam giới thiệu
Mộng vong nữ 
Cao Bá Quát
Cao Bá Quát 
高伯适
Mộng vong nữ 
夢 亡 女
Xuất xứ 
Bài thơ này được dùng trong giáo trình bậc trung học Việt Nam . Không biết cụ Cao làm vào lúc nào, có lẽ là lúc Cụ làm giáo thụ Quốc oai hay là lúc Cụ khởi binh chống lại triều đình Tự Đức. 
Nguyên tác 
夢 亡 女

親遠 吾 當病 
思 兒 每 節[1] 哀 
忽然 中 夜 夢 
驟 見 淚 如 催
衣 服 寒 仍 破
容 顏 慘不 開
菜 鹽 貧 未 缺
辛 苦 汝 歸來!

[1] tôi nghĩ là chữ tiết ( ) này? , tiết là nén lại. 

Phiên âm :
Mộng vong nữ 

Thân viễn ngô đương bệnh 
Tư nhi mỗi tiết [2] ai 
Hốt nhiên trung dạ mộng 
Sậu kiến lệ như thôi.
Y phục hàn nhưng phá 
Dung nhan thảm bất khai
Thái diêm bần vị khuyết 
Tân khổ nhữ quy lai !

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa
Mộng thấy con gái đã mất. 

Thân xa nhà mà ta đương bịnh 
Nhớ con thường nén nỗi buồn đau 
Bỗng nhiên trong đêm mộng 
Chợt thấy lệ tuôn trào. 
Áo tang lạnh rách nát 
Dung nhan buồn không tươi 
Dưa muối nghèo mà chưa thiếu. 
Đắng cay con hãy về.

[2] Tiết là nén chặt …

Dịch thơ quốc âm
Mộng vong nữ 

Đang xa nhà thân cha nhuốm bịnh. 
Nhớ thương con mặt tỉnh lòng đau.
Nửa đêm mộ̣ng tưởng dàu dàu, 
Thấy con trào lệ ôm nhau cõi ngoài .

Áo tang lạnh khoát vai đà nát, 
Dung nhan buồn vò xát tim cha 
Dù nghèo dưa muối gọi là ...
[1] Đắ́ng cay cách mấy về nhà... cha con!…"

Laiquangnam dịch thơ
-o0o0o-

 
Tham khảo

1-Vũ Khiêu & coll. Thơ chữ Hán Cao bá Quát , nxb Văn học,1970,