Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]                [ Tác giả  ]
Laiquangnam giới thiệu
高 伯 适
Cao Bá Quát

清池汎舟南下
Thanh Trì phiếm chu nam hạ

Nguyên tác

清池汎舟南下

清潭催別袂
珥水濺行襟
沙闊黄雲暮
天低白日沈
客舟寒汎汎
江色晚陰陰
不見波濤壯
安知萬里心
 

Phiên âm

Thanh Trì phiếm chu nam hạ

Thanh Đàm thôi biệt duệ
Nhị Thủy tiễn hành khâm
Sa khoát hoàng vân mộ
Thiên đê bạch nhật trầm
Khách chu hàn phiếm phiếm
Giang sắc vãn âm âm
Bất kiến ba đào tráng
An tri vạn lý tâm.
Cao Bá Quát

Chú vài từ hơi xa lạ

đê là thấp (Tàu )
thôi là thôi thúc (Hán Việt )
duệ là tay áo (Tàu ), 別袂 biệt duệ là chia tay
tiển là vấy ướt
khâm ,vạt áo ,cổ áo (Tàu )
khoác là rộng ( Hán Việt )
mộ,lúc trời sắp lặn.( Tàu )
chu là thuyềntrên sông (tàu )
汎汎 , phiếm phiếm, bàng bạc
黄雲 hoàng vân ,Mây vàng chỉ trời sắp nổi gió// (tục ngữ ) "mây vàng thì gió ,mây đỏ thì mưa".

Thanh Đàm, đầm Thanh trì

Dich thơ quốc âm

Thanh Trì phiếm chu nam hạ
(tạm dịch nghĩa: Tại bếnThanh Trì xuôi thuyền đi Nam )

Thanh đầm hối hả chia tay
Nhị hà nước bắn thấm đầy áo ai
Mây vàng! Chiều bãi cát dài .
Trời sà ngày cạn nước mây chạm đầu
Khách thuyền chạnh lạnh dàu dàu
Màu trời màu nước trước sau sậm sì
Sóng cuồng không gặp...., nói chi:
"Dẫu tâm vạn dặm", mấy khi đem dùng.
                                Laiquangnam