Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Phạm Thảo Nguyên giới thiệu
( tức Thảo Nguyên )
Đối  Tửu

Nguyễn Du

對 酒
趺 坐 閒 窗 醉 眼 開      落 花 無 數 下 蒼 苔
生 前 不 盡 樽 中 酒      死 後 誰 澆 暮 上 杯
春 色 漸 遷 黃 鳥 去      年 光 暗 逐 白 頭 來
百 期 但 得 終 朝 醉      世 事 浮 雲 真 可 哀

 Đối  Tửu

Phù tọa nhàn song túy nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý
Thế sự phù vân chân khả ai

Trước Chén Rượu

Bên song ngất ngưởng mắt ngà say
Hoa rụng thềm rêu phấp phới bay
Khi sống chẳng nghiêng bầu cạn rượu
Chết đi ai tưới mộ ly đầy?
Sắc xuân dần chuyển oanh bay mất
Năm tháng ngầm đưa trắng tóc lay
Ước được trăm năm say khướt mãi
Buồn ơi, thế sự khác gì mây!

Phạm Thảo Nguyên dịch