Chim Việt Cành Nam          [  Trở Về   ]        [ Tác giả ]

Khoa Cử Việt Nam
tập thượng
*
THI HƯƠNG

Nguyễn Thị Chân Quỳnh

An Tiêm xuất bản lần thứ nhất
Paris, năm 2002

MỤC LỤC

Tay ngà
Tựa
Bảng chữ viết tắt

DẪN NHẬP
1 - Ðại lược về Khoa cử
2 - Ðạo Nho

Ảnh : 
1 - Văn Miếu Môn
2 - Khuê Văn Các
3 - Bàn thờ Khổng Tử
4 - Chu văn An

PHẦN THỨ NHẤT : DÙI MÀI KINH SỬ
Ch. 1 - Lễ Khai tâm

Ảnh : 
5 - Bàn thờ tổ tiên
6 - Học trò trường Pháp (1884-6)
7 - Thầy Ðồ dậy học
8 - Tranh Tết "Cóc dậy học"
9 - Móng tay lá lan

Ch. 2 - Học chế - Học vụ

Trích : 
Cuộc bình văn trong nhà Giám
"Bình văn" dưới ngòi bút Ðặng Thái Mai

Ảnh : 
10 - Vua Duy-Tân học viết
11 - Bảng gỗ tập đồ
12 - Ðốc học

Ch. 3 - Sách học

Ảnh :
13 & 14 - Sơ Học Vấn Tân (1884)

Ch. 4 - Chữ viết

Ảnh : 
15 - Chữ Việt cổ ? (Thanh-Hóa Quan Phong)
16 - Chữ Nôm (Chinh Phụ Ngâm)
17 - "Ðắc thú lâm tuyền"
18 - Chữ quốc ngữ (Benito Thiện)
19 - A. de Rhodes
20 - Từ điển Việt-Bồ-La / Phép giảng 8 ngày
21 - Trương Vĩnh Ký
22 - Phạm Quỳnh

Ch. 5 - Thi Khảo - Thi Hạch
 

PHẦN THỨ HAI : CHUẨN BỊ
Ch. 1 - Thi Hương - Ðịnh kỳ

Ch. 2 - Thí sinh

Ảnh : 
23 - Một thí sinh 60 tuổi
24 - Mặt quyển
25 - Xâu tiền
26 - Nén bạc

Ch. 3 - Khảo quan

Trích : 
Lương cung đốn hàng ngày của các Khảo quan
Lễ Tiến trường I
Lễ Tiến trường II

Ảnh : 
27 - Toàn ban Giám khảo
28 - Cao Xuân Dục
29 - Cao Xuân Tiếu
30 - Trần Sĩ Trác
31 - Nguyễn Ðức Phong
32 - Mũ Giám sát
33 - Thân Trọng Khoái
34 - Nghi vệ một ông Tổng đốc
35 - Lính hầu

Ch. 4 - Trường thi

Trích : 
Bão lụt trong trường thi
Nỗi khổ cực của quan chấm trường

Ảnh : 
36 - Bản đồ Thăng-long (1490)
37 - Bản đồ Hà-nội (1882)
38 - Sơ đồ củng cố trường thi Hà-nội của Pháp (1875)
39 - Nha Kinh Lược (1896)
40 - Nhà Ðấu Xảo (1887)
41 - Bản đồ trường Nam-định (Trần văn Giáp)
42 - Bản đồ trường Nam-định (R. de la Susse)
43 - Chòi canh
44 - Ðường ra cổng Tiền môn
 

PHẦN THỨ BA : ỨNG THI
Ch. 1 - Nhật kỳ - Lễ Ðiểm danh

Trích : 
Lễ Ðiểm danh
Báo oán

Ảnh : 
45 - Sĩ tử nhập trường
46 - Lều và nhà Thập đạo (1912)
47 - Trường Nam-định (1894)
48 - Một cái lều
49 - Lính vũ trang
50 - Báo oán giả, tiên nhập !

Ch. 2 - Ðề mục - Văn bài

Ảnh : 
51 - Các quan họp ở nhà Thập đạo ra đề thi

Ch. 3 - Các thể văn trường thi

Trích : 
Kinh nghĩa : Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Thơ cổ phong
Phú cổ thể
Phú hỏng thi khoa Canh Tý (1900)
Chiếu nhường ngôi (Lý Chiêu hoàng)
Văn sách : Lấy chồng cho đáng tấm chồng

Ch. 4 - Trường quy

Trích : 
Thi ban đêm

Ảnh : 
52 - Dấu Giáp-phùng và dấu Nhật-trung
53- Trống thu quyển
 

PHẦN THỨ TƯ : KẾT QUẢ
Ch. 1 - Chấm thi

Trích : 
Chấm thi
Hỏng thi I
Hỏng thi II
Hỏng thi III

Ảnh : 
54 - Rọc phách

Ch. 2 - Lễ Xướng danh - Yết bảng

Ảnh : 
55 & 56 - Dân chúng đi xem lễ Xướng danh
57 - Toàn quyền Doumer chứng kiến lễ Xướng danh
58 - Xướng danh trường Thừa-thiên
59 & 60 - Xướng danh trường Hà-nam
61 - Tân khoa ra mắt Khảo quan
62 - Tân khoa ngồi đợi hoàn tất lễ Xướng danh
63 - Xem bảng

Ch. 3 - Ân tứ - Lễ tạ

Trích : 
Lễ tạ ơn chúa Trịnh
Lễ tạ và yến Lộc minh

Ảnh : 
64 - Mũ, hia, hốt
65 - Thường (áo)
66 - Khảo quan chuẩn bị dự lễ
67 - Nguyễn Trọng Hợp
69 - Vọng cung
70 & 71 - Lễ tạ ở Vọng cung
72 & 73 - Lễ tạ ở dinh Công sứ
74 - Cỗ hạng nhất : Chủ khảo Cao Xuân Dục và Công sứ Lenormand
75 - Cỗ hạnh ba : Tân khoa bốn người một cỗ
76 - Danh ca giúp vui yến tiệc
77 - Tân khoa che lọng đi chơi

Ch. 4 - Vinh quy - Khao vọng

Trích : 
Vinh quy
Mẹo lừa

Ảnh : 
78 & 79 - Vinh quy
80 - Hào mục trong làng ra đón
81 & 82 - Lễ tạ ở đình miếu

PHẦN KẾT
1 - Kết

2 - Bảng chỉ tên (Index)

3 - Sách tham khảo

4 - Mục lục
 

Tranh ảnh mượn của :

Archives de l'Indochine, Bách khoa thư bằng tranh, S. Baron, BAVH, BEFEO, Michel Ðức Chaigneau, John Crawford, P. Doumer, L'Illustration, Mai Ưng, Nguyễn Bá Triệu, Nguyễn Khắc Ngữ, Nguyễn Trọng Niết, Salles, Trần văn Giáp, Từ Ðiển Văn Học, Võ Quang Yến.