>>> Về tác giả <<<
 

 

 

 
Lại Như Bằng
Giáo dục
Tranh luận về chữ Quốc ngữ
- Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương (1889)      (Etienne Aymonier/ LNB  dịch và chú giải) 
- Tiếng Pháp , Quốc-ngữ  và nền Học chính tại Đông Dương - Trả lời Ông Aymonier  (E. Roucoules / LNB  dịch và chú giải) 
Nền học chính tại Nam Kỳ cuối Thế kỷ 19 qua tài  liệu của người Pháp:
- Nền học chính tại Nam Kỳ cuối Thế kỷ 19 qua tài  liệu của người Pháp:
- Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ (Etude sur l'instruction publique en Cochinchine / E.Roucoules, 1889 )  /   [  PDF ]  (tác giả : Emile  Roucoules / LNB trích dịch)
Bối cảnh
1 - Các tỉnh (province) và địa hạt Nam kỳ (Cho đến 1876)   -   2 - Các phân khu hành chính và địa hạt Nam kỳ (từ 1876)   -   3 - Dân số Nam Kỳ năm 1887   -   4 - Các trường học tại Bắc Kỳ năm 1886/1889   -   5- Bảng nhật sự (Ephémérides)   -   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Trường học Các trường học tại Nam Kỳ từ năm 1870 đến năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Nhân sự học chính
1 - Học Chính Nam Kỳ, nhân sự trong những năm 1871 - 1874 - 1887  /  [ PDF ]   2 - Học Chính Bắc Kỳ, nhân sự trong năm 1889   (trích : Annuaire de la Cochinchine Française, 1870 ...) 
Điều hành học chính
1 -  Thông tư Nha Nội Vụ (Circulaire de la Direction de l'Intérieur )  ngày 25 tháng Sáu năm 1877 :  Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho con em đền trường học  ( Trích từ : Répertoire Alphabétique de Législation & de Réglementation de la Cochinchine , 1889, par MM E.Lafont et J.-B. Fonssagrives, Tome 4 )
Thời đại - Tư tưởng
- Giê-su qua cái nhìn của người Phật Tử  (tác giả : GS André Bareau / LNB dịch )

Về tác giả:
- Du học qua Pháp năm 1963
- Cựu học sinh Albert Sarraut (Hà Nội), Chasseloup Laubat & Jean-Jacques Rousseau (Sài Gòn)
- Cao Học Kinh Tế (Paris), Kỹ sư Điện toán (Paris)
- Hưu trí năm 2010
- Chủ biên báo Hương Sen (1990-2000)
- Webmaster trang Nguời Cư Sĩ  (Khởi đầu năm 2000)
- Webmaster trang Chim Việt Cành nam (Khởi đầu 18-5-2000)