Chim Việt Cành Nam              Trở Về  ]          [ Trang chủ

Từ kẻ sĩ thời xưa đến trí thức ngày nay

Long Biên (*)

(nguồn :  báo Gió Nội - 1968 / 
của Đoàn Sinh Viên Phật Tử Việt Nam Tại Pháp)(*) - Long Biên tên thật là Huỳnh Cao Trí [ 1931(?) - 1995 ]