Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

__________________
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THU DẠ KHÚC

Quế phách sơ sanh thu lộ vi 
Khinh la dĩ bạc vị canh y
Ngân tranh dạ cửu ân cần lộng 
Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy

Vương Duy
Khúc Nhạc Đêm Thu

Trăng thơ bàng bạc sương thu
Áo tơ lụa mỏng còn chờ chưa thay
Phím ngà dạo khúc chơi vơi
Ngại khuya phòng trống mình ai chưa về

Quỳnh Chi phóng dịch
(11/11/2004)

 


Trở Về   ]