Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

DẠ VŨ KÝ BẮC 
của Lý Thương Ẩn

Thu Tứ

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ lục bát
- Tương Như
- Trần Trọng San
- Thu Tứ
*
Mưa đêm ngồi viết thư...  Thư cho ai?

Hình dung "tây song" là cửa sổ phòng văn, "tiễn chúc" là cắt sửa bấc đèn trước khi thắp lên, "quân" là một người bạn tâm giao...

Chuyện mưa đêm trên núi có bao giờ kể? Thơ hẹn kể mấy câu còn lất phất bay... 

Nguyên văn

Dạ vũ ký bắc

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì
Hà đương cộng tiễn tây song chúc
Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì.

Dịch nghĩa

Mưa đêm thư về bắc

Bạn hỏi ngày về, chưa có ngày về
Mưa đêm núi Ba làm tràn ao thu
Bao giờ cùng cắt bấc đèn nơi cửa sổ phía tây
Sẽ kể chuyện thời mưa đêm núi Ba.

Dịch ra thơ lục bát

Tương Như:

Ngày về khó hẹn cho nhau,
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy.
Bao giờ chung bóng song tây,
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm!

Trần Trọng San:

Ngày về chưa biết bao giờ, 
Ba Sơn mưa tối, ao thu dâng đầy. 
Bao giờ khêu nến song tây, 
Cùng nhau kể chuyện mưa bay đêm nào...

Thu Tứ:

Về ư, chửa có ngày về,
Mưa đêm xứ núi tràn trề ao thu.
Bao giờ chong nến cùng nhau,
Chuyện mưa kể suốt canh thâu mới vừa...