Chim Vieät Caønh Nam             [ Trôû Veà    ]            [ Trang chuû  ]

NGÖÔØI TRUNG QUOÁC XAÁU XÍ

Nguyeân taùc : Choõu loøu de Zhong Guoù reù / Bo Yang
Baù Döông

Ngöôøi dòch : Nguyeãn Hoài Thuû

 

Lôøi Ngöôøi dòch
Thaàøy thuoác vaø ngöôøi beänh ôû nöôùc Huõ töông  (Töïa cuûa Baù Döông)

PHAÀN I :  CAÙC BAØI NOÙI CHUYEÄN

1. Ngöôøi Trung Quoác xaáu xí
2. Ngöôøi Trung Quoác vaø caùi vaïi töông
3. Ñôøi soáng, vaên hoïc vaø lòch söû


PHAÀN II :  CAÙC BAØI VIEÁT ( Phoâ baày beänh giaø nua, laåm caåm )

. Caùi Trieát hoïc baét ñaàu baèng kính vaø sôï
. Chæ tröø toâi ra
. Taïi sao khoâng coù theå möu lôïi ñöôïc ?
. Giöõ mình laø thöôïng saùch
. Loaøi ñoäng vaät khoâng bieát cöôøi
. Nöôùc coù leã nghóa
. Ba caâu noùi
. Caû nöôùc xeáp haøng
. Ruùt cuoäc laø caùi nöôùc gì ? (Ñaùm cöôùi, ñaùm ma, quaùn aên)
. Chaúng keå thò phi, chæ noùi ñeán chính ñaïo
. Phoá Taàu, moät ñoäng quyû nuoát töôi ngöôøi Trung Quoác
. Noùi chuyeän veà ngöôøi Trung Quoác xaáu xí
. Kieâu ngaïo haõo
. Noi göông Taây phöông nhöng khoâng laøm noâ leä
. Kyø thò chuûng toäc
. Laáy hoå theïn laøm vinh döï
PHAÀN III :  SOÙNG DÖÕ VOÃ BÔØ
. Caùi vaïi töông, moät bieåu töôïng cuûa caên beänh vaên hoùa Trung Quoác
. Laøm sao söûa chöõa caùi beänh ñeán cheát cuõng khoâng nhaän loãi
. Naêng löïc suy luaän bò truïc traëc
. Nhaåy ra khoûi huõ töông
. Caàn daáu caùi aùc phoâ tröông caùi thieän, ñöøng töï haï mình
. Ngöôøi Trung Quoác heøn haï / . Khoâng hieåu ñöôïc haøi höôùc
. Coù caùi vaên hoùa khoâng coù vaên minh ?
. Khoâng theå boâi nhoï vaên hoùa Trung Quoác
. Vaên hoùa Trung Quoác, boâi nho ïhay  ñaùnh phaán ?
. Ngöôøi Trung Quoác vó ñaïi

 [ Trôû Veà  ]

Ngöôøi Trung Quoác xaáu xí
Nguyeân taùc : Choõu loøu de Zhong Guoù reùn / Bo Yang
Ngöôøi dòch : Nguyeãn Hoài Thuû

Collection Quaø Taëng - 1998
NXB Chaân Mâaây Cuoái Trôøi

Lieân laïc : Mme Nguyeãn
106 Av. Jean Jaureøs, 94110 Arcueil, France
hoaëc
60 Av. Romain Rolland, 93200 St Denis.