Chim Việt Cành Nam       [  Trở Về  ]            [ Trangchủ ]
ĐẠI VIỆT SỬ THI
-
Hồ Ðắc Duy
Quyển 1: Thời đại Hồng Bàng
Quyển 2: Thời đại Bắc thuộc (227-540)
Quyển 3: Ngô Quyền (938-944) Quyển 4: Lý Thái Tổ (1010-1028)
Quyển 5: Lý Nhân Tông (1072-1127) Quyển 6: Trần Thái Tông (1226-1258)
Quyển 7: Trần Nhân Tông (1278-1293)
Quyển 8: Trần Anh Tông (1293-1394)
Quyển 9:  D N Lễ - Trần Thiếu Đế (1369-1400) Quyển 10: Hồ Quí Ly - Giản Định Đế (1400-1409)
Quyển 11: Lê Thái Tổ (1423-1433) Quyển 12: Lê Thái Tông (1433-1442) - Thánh Tông (1460-1497
Quyển 13: Lê Hiến Tông (1497)/Mạc Phúc Nguyên (1546) .Quyển 14: Lê Trung Tông (1548) đến Nguyễn Phúc Nguyên (1613)
Quyển 15: Lê Thần Tông (1619-1643) đến Lê Dụ Tông (1705-1728) Quyển 16: Trịnh Cương (1709) đến Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
Quyển 17: Trung Ương hoàng đế (1778 – 1793) Quyển 18: Quang Trung hoàng đế (1788-1792)
Quyển 19: Cảnh Thịnh hoàng đế (1792-1802) Quyển 20: Gia Long hoàng đế (1802-1820)
Quyển 21: Minh Mạng hoàng đế (1820-1841) Quyển 22: Thiệu Trị hoàng đế (1841-1847) đến Tự Đức (1847-1885)
Quyển 23: Pháp chiếm Gia Định (1859) và chiếm luôn ba tỉnh miền Tây Quyển 24: Các cuộc kháng chiến của nghĩa quân miền Nam
Quyển 25: Pháp chiếm Hà Nội (1882) đến Hòa ước Giáp Thân (1884) Quyển 26: Pháp lập Liên bang Đông dương – các phong trào bình Tây sát Tả
Quyển 27: Đồng Khánh (1885...) – các phong trào sĩ phu yêu nước Quyển 28: Vua Thành Thái (1889-1907) và Duy Tân (1907-1916)
Quyển 29: Trần Cao Vân (VN QPH) – các phong trào kháng chiến toàn quốc  Quyển 30: Khải Định (1916-25) Bảo Đại (1925-45) – anh hùng Nguyễn Thái Học
Trở Về  ]