Chim Việt Cành Nam             Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                      [ Tác giả ]
Nền học chính tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 
Điều hành
Thông tư Nha Nội Vụ (Circ. D. I. ) : 
Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho  con em đền trường học 
(25 tháng Sáu năm 1877)
25 Juin 1877
Thông tư Nha Nội Vụ (Circ. D. I. ) . Phải tôn trọng quyền lựa chọn của cha mẹ trong việc cho hay không cho  con em đền trường học 

BAT. II. trang 99
B.D.I. trang 47

Nghị định ngày 17 tháng 11 năm 1874, về việc điều hành nền học chính tại Nam Kỳ, trong điều 1, quy định rằng nền học chính chủ yếu dựa lên tính không ép buộc.

Cũng như tôi đã nhiều lần lưu ý quý vị rằng mục tiêu của Nhà nước, khi cho dân bản xứ toàn quyền quyết định trong lãnh vực này,  là để tránh những lạm quyền, đã sảy ra ngay từ thời khởi đầu của thuộc địa, do quy định , vào thời đó , cho mỗi thôn xã phải cung cấp cho các trường học của ta một số học sinh nhất định.

Mặc dù đã nhiều lần khuyến cáo, tôi được biết chắc chắn rằng trong đa số trường học của ta, hiện nay nhiều học sinh vẫn chỉ là những trẻ em đáng thương do thôn xã thuê mướn gửi đến.

Tôi không cần phải nhấn mạnh hơn về những tai hại do tình trạng này đưa đến, nó tạo điều kiện cho mọi lạm quyền và làm mất hoàn toàn uy tín các trường học của ta.

Quan toàn quyền đã ra lệnh cho tôi phải chấm dứt tình trạng lạm quyền này.

Yêu cầu quý vị lập tức triệu tập các hương cả hội đồng xã trực thuộc tới nha sở và nhắc lại cho họ rằng nhà nước Pháp, dù chủ trương phát triển giáo dục trong quần chúng bản xứ, vẫn dứt khoát không muốn việc này tạo cho các thôn xã bất cứ phiền hà tốn kém nào , rằng các gia đình có toàn quyền cho con tới trường học hay không cho con tới trường học , và quyết định của họ không có bất kỳ một ảnh hưởng xấu nào lên hương cả hay các hương chức trong làng. 

Quý vị sẽ điều tra kỹ lưỡng, trước mặt họ, về tông tích các học sinh, và lập tức loại khỏi trường những ai tới học do tiền cùa thôn xã, hay do cha mẹ bị ép buộc, và quý vị cảnh cáo các hương cả rằng họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu sự việc còn tái diễn.. 

Công việc thanh lọc xong, quý vị phải cố gắng , bằng mọi cách, nâng cao tinh thần và trình độ học thức của các trường trong địa hạt của quý vị.

Chính nhờ thành quả thu lượm được, hơn là số lượng học sinh, mà chúng ta khiến dân An Nam hiểu rõ lợi ích các biện pháp khoan hòa của Nhà nước nhằm truyền bá giáo dục đến mọi tầng lớp dân chúng.

Quý vị sẽ phúc trình cho tôi biết kết quả của việc thực thi nghiêm chỉnh các biện pháp trên lên số lượng học sinh. Nguyên tắc giáo dục bắt buộc vốn không được ghi trong luật pháp xứ ta, không có lý do gì lại đem áp dụng nó cho xứ Nam kỳ. 

Piquet (1)
Trích từ : Répertoire Alphabétique de Législation & de Réglementation de la Cochinchine , arrêté au Premier Janvier 1889, par MM E.Lafont et J.-B. Fonssagrives, Tome 4
(1) Vài hàng về  Piquet:
Jules Georges Piquet, sanh ngày 13/1/1839, mất ngày 18/1/1929
1856, đậu thủ khoa vào trường Hải Quân
Sĩ quan tùy tùng của Đô Đốc Charner
Tháng 6-1861, Thiếu úy Hải quân
1864, phó tham biện Tây Ninh
Tháng 12-1865, Trung úy Hải quân , Chánh tham biện
1866 Chánh tham biện Mỹ Tho
Tháng hai 1869 , Giám đốc Nha Nội Vụ (Direction de l'Intérieur)
1886, Toàn quyền Cambodge
7/11/1887 , Quyền Toàn quyền Đông Dương
10/1888, Toàn quyền Ấn Độ thuộc Pháp
31/5/1889 đến 20/4/1891, Toàn quyền Đông Dương