Trở Về  ]          [ Trang chủ ]

Tài liệu tham khảo:

PHÂN TÍCH CÁC PHONG TRÀO VĂN NGHỆ TRANH ĐẤU 
TẠI MIỀN NAM TỪ 1965 ĐẾN 1969 
 
Lê Trương 
(Hội Sinh viên sáng tác Sài Gòn /1970) 
 

1.  Phong trào Tâm Ca 
2.  Phong trào Da Vàng Ca 
3.  Phong trào Dân Ca 
4.  Phong trào Sử Ca, Kháng chiến Ca 
5.  Phong trào Tranh đấu Ca.