Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]            [ Trang chủ ]


Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội
GS Nguyễn Phú Phong
Mục Lục
Nhập đề

Phần I - Chữ Nôm và chữ quốc ngữ thời cộng cư

Chương 1: Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt
Chương 2 : Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc
Chương 3 : Tranh luận về việc áp dụng chữ quốc ngữ


Phần II- Sự phát triển của (chữ) quốc ngữ

Chương 4 : Ảnh hưởng của văn học Pháp
Chương 5 : Sự bành trướng của chữ quốc ngữ từ Nam ra Bắc
Chương 6 : Quốc ngữ và giáo dục thời Pháp thuộc
Chương 7 : Quốc ngữ và sự phát triển của tiểu thuyết
Chương 8 : Quốc ngữ trong chương trình tiểu học
Kết luận

Thư mục

Việt Nam, Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội
Nhập đề
GS Nguyễn Phú Phong

Nước Việt Nam là nước duy nhất trong vùng Đông Nam Á có chữ viết dùng cho tiếng nói của dân tộc mình xây dựng bằng những chữ cái La Tinh. Hệ thống chữ viết này được gọi là chữ quốc ngữ đang hiện hành để phân biệt với chữ nôm, một chữ viết khác của tiếng Việt tạo nên theo mẫu Hán tự, hiện không còn dùng tới.

Cuốn sách này nhắm mô tả sự hình thành của hai thứ chữ viết nói trên, những đặc điểm của chúng và đặt một cái nhìn đối chiếu giữa hai thứ chữ viết.

Sự phát minh ra chữ quốc ngữ, viếc áp dụng nó như chữ viết chính thức của tiếng Việt, quỹ đạo và số phận của nó gắn liền với tiếng nói mà nó ghi viết qua các giai đoạn thăng trầm, chống đối và hoan nghênh, sẽ được đề cập đến khá chi tiết.

Cuốn sách dành một phần lớn cho tiếng nói của sử liệu, cho ý kiến và lời phát biểu của những tác nhân lịch sử trong chính sách ngôn ngữ, trong những phong trào cải cách, suốt 80 năm pháp thuộc, 1859-1945.

Sách gồm hai phần:

Phần I đặt trọng tâm vào mặt kỹ thuật chữ viết, nghiên cứu tiếng Việt và những cuộc tranh luận chung quanh chữ quốc ngữ.

Phần II hướng về các đề tài như chữ viết và ngôn ngữ, chữ viết và văn học, chữ viết và giáo dục.

Đề cuốn sách Chữ viết, Ngôn ngữ và Xã hội là đề tài mà chúng tôi đưa ra nghiên cứu và thảo luận cho sinh viên Cao học, Ban Việt học, Đại học Paris 7, trong các niên khóa 1997, 1998. Có chương, như chương 1 về Cái nhìn đối chiếu giữa hai chữ viết tiếng Việt đã đăng trong tạp chí Ngôn Ngữ, Hà Nội, số 13, 2001; và bằng Pháp ngữ trong Cahiers d'Etudes Vietnamiennes, No 15, 2001, 1-22, Université Paris 7, dưới tựa đề Regard comparatif sur les deux écritures vietnamiennes.

Dự tính khai triển đề tài và soạn thảo cuốn sách này nảy sinh ra từ năm 1975-76 nhân dịp Giáo sư De Francis bắt liên lạc với tôi để đọc và tham khảo ý kiến về bản thảo cuốn sách của ông, xuất bản năm 1977, Colonialism and Language Policy in Vietnam (Thuộc địa và Chính sách Ngôn ngữ ở Việt Nam ), The Hague-Paris, New York.

Trong quá trình viết sách này, chúng tôi đã khai thác bài của A-G. Haudricourt, Origines des particularités de l'alphabet vietnamien (Nguồn gốc những đặc điểm của các mẫu tự tiếng Việt). Nhân đây tôi xin tỏ lời tri ân tới Haudricourt (1911-1996), nhà bác học đa khoa, ngôn ngữ học, dân tộc học và thực vật học; và cũng là người Thầy và người Bạn đã dẫn dắt chúng tôi trong việc học tập và nghiên cứu.

[ ] / [ Trang sau]


Trở Về   ]