Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]

54 dân tộc
Giới thiệu Ba Na Bố Y Brâu Bru - Vân Kiều
Chơ Ro Chứt Chăm Co Cống
Cơ Ho Cơ Lao Cơ Tu Chu ru Dao
Ê Đê Gia Lai Giáy Gié - Triêng H'Mông
Hà Nhì Hoa Hrê Kháng Khơ me
Khơ Mú Kinh La Chí La Ha La Hủ
Lào Lô Lô Lự M'Nông Mạ
Mảng Mường Ngái Nùng Ô đu
Pà Thẻn Phù Lá Pu Péo Ra Glai Rơ Măm
Sán Chay Sán Dìu Si La Tà Ôi Tày
Thái  Thổ  Xinh Mun  Xtiêng  Xơ Đăng

Trở Về  ]
Source : http://www.cinet.vnnews.com