Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 
Việt Nam Văn Hiến Ngàn Năm
1. Thời đại Hùng - Thục - Trưng của Văn hóa Đông Sơn, văn minh sông Hồng

2. Thời Ngô - Ðinh - Tiền Lê của văn hóa Hoa Lư

3. Thời Lý (1009-1225) - Hai thế kỷ hưng khởi đầu tiên của văn hóa Thăng Long

4. Thời Trần (1225-1400) - 175 năm tiếp tục phát triển văn hóa Thăng Long

5. Thời Hồ (1400-1407) - 7 năm ngắn ngủi mà độc đáo của văn hóa Tây Đô 

6. Thời Lê Sơ (1420-1527) - 100 năm ưu việt của văn hóa Đông Đô 

7. Thời Mạc (1527-1592) - hay 65 năm phục hưng văn hóa dân gian Đại Việt 

8. Thời Trịnh - Lê Mạt (1592-1788) - hay Hai thế kỷ rực rỡ của văn hóa Thăng Long

9. Thời Tiền Nguyễn (1558-1777) - hay Hai thế kỉ hình thành và bước đầu hưng khởi của văn hóa Phú Xuân

10. Thời Tây Sơn (1771-1802) - và 15 năm văn hóa Phú XuânTrở Về  ]