Lý Thường-Kiệt 

Mục lục

Phần 1 : Bại Chiêm - Phá Tống

I. Gốc - tích
II. Đánh Chiêm - Thành
III. Cầm quyền bính
IV. Chính sách Bắc-cương triều Lý
V. Bang giao Lý Tống
VI. Vương An-Thạch với Đại-Việt
VII. Lý Thường-Kiệt tấn-công Tống

Phần2: Kháng Tống - Đòi đất

VIII. Tống sửa-soạn phục-thù
IX. Kế-hoạch đánh Đại Việt
X.Xâm-lăng Đại Việt
XI.Hòa và Hòa-bình
XII. Khôi phục đất mất

Phần 3: Vì Dân vì Đạo

Chương XIII : Coi đất miền nam
Chương XIV : Đạo Phật đời Lý
Chương XV : Lý Thường Kiệt với Đạo Phật

Phụ lục

-----------------------
. Trở về