Phạm Xuân Hy

 
Biên khảo
- Ấn chương và Truyền quốc ngọc tỷ     /   [ PDF
- Anh Vũ, Nam Việt Điểu /  [ PDF]
- Điêu Thuyền, Nghi án và truyền thuyết [PDF]
- Hà nhật quân tái lai (bao giờ anh trở lại)   [PDF]
- HOÀI NAM TỬ - Nghi án về cái chết của Lưu An
- Nào ai mạc mặt / [ PDF
- Nghi án : Dương Quý Phi chết ở Nhật Bản ?   [ PDF ]
- Nghi án về Giả Hậu
- Triệu Cơ , Người đàn bà loạn dâm trong cung Tần
- Truyện Kinh Kha (Nguyên tác: Sử Ký–Thích Khách Liệt truyện-Tác giả :Tư Mã Thiên/Phạm Xuân Hy (dịch và chú giải) )
- Tra Lương Dung (Tiểu sử Kim Dung)
Ngôn ngữ
- Phép Dòng Chị Em  Mến Câu Rút Đức Chúa Giê Su  ( Phiên âm Bản Nôm khắc năm 1869
Truyện dịch - Chú giải
- Bình Ẩn Tử 
- Đàm Cửu / [ PDF
- Điền Phụng Kiều
- Độc Cô Mục (nguyên tác: Dị Văn Tập - Trần Hàn )  / [PDF
- Hóa Lang Nhi
- Hồng Tuyến
- Kê Kê Kê Dậu   / [ PDF ]
- Kim Trúc Tự (nguyên tác: Dạ Vũ Thu Đăng Lục - Tuyên Đỉnh) / [PDF
- Kính Nhi   / [PDF ]
- Lăng Ba Vi Bộ  [PDF] 
- Liễu Thanh Khanh / [ PDF
- Lục Trù (Nguyên tác từ: Huỳnh Song Dị Thảo -  Trường Bạch Hạo Ca Tử )
- Mẫn Dự
- Ngân Châm   /  [ PDF
- Phấn Lang (Tuyên Đỉnh )   /   [  PDF ]
- Phùng Hiệp / [PDF
- Tạ Tiểu Nga Truyện  / [ PDF
- Thiều Tú
- Thôi Vĩ  (Tuyển từ : Thái Bình Quảng Ký . Tác giả : Bùi Hình )  / [ PDF ]
- Thúy Thúy truyện (Tiễn Đăng Tân Thoại - Cù Hựu)  /  [ PDF
- Tí Thị (Trường Bạch Hạo Ca Tử )   /   [ PDF
- Tô Huệ và "Chức Cẩm Hồi Văn Thi"
- Tu Văn Xá Nhân Truyện  / [ PDF
- Vĩnh Châu Dã Miếu Ký  ( Tiễn Đăng Tân Thoại - Cù Hựu )  / [ PDF
- Yểu Nương Tái Thế  / [ PDF
- Tam Sinh Mộng (Trường Bạch Hạo Ca Tử)  -  Tế Văn Hầu ( Nam Thiên Trân Dị Tập)