Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]

Bách Gia Chư Tử

Thảo Đường Cư Sĩ Trần Văn Hải Minh
biên soạn

Mục Lục

Phần Một - Tổng luận về Bách Gia Chư Tử

1. Nguồn gốc Bách Gia Chư Tử
2. Người mở đầu cho Chư Tử 
3. Các môn phái trong Bách Gia Chư Tử
4. 10 môn phái chính (thập gia) trong Bách Gia Chư Tử 
5. Sở trường và sở đoản của 10 môn phái
6. Nguyên nhân của sự hưng thạnh và suy vi của bách gia chư tử
Phần Hai  - Thân thế Bách Gia Chư Tử
1. Khổng Tử
2. Các đệ tử của Khổng Tử
3. Mạnh Tử
4. Tuân Tử
5. Lão Tử
6. Trang Tử và những người trong phái Đạo gia
7. Mặc Tử và môn đệ.
8. Thương Ưởng, Thân Bất Hại, Hàn Phi, Lý Tư và Lữ Bất Vi
9. Huệ Thi, Công Tôn Long và nhóm Tác Hạ
10. Tô Tần, Trương Nghi và Khuất Nguyên.
11. Phụ Lục : Chư Tử dưới thời Tây Hán - Niên biểu những việc quan trọng dưới thời Chư Tử.
Phần Ba  - Tình hình xã hội dưới thời Bách Gia Chư Tử
1. Sơ lược sự kiện lịch sử thời xuân thu, chiến quốc
2. Tổ chức văn hoá xã hội thời nhà Châu là một di sản quí báu cho thời xuân thu chiến quốc
3. Tình hình văn hóa xã hội  dưới thời xuân thu chiến quốc
Phần Bốn - Lược khảo các tác phẩm của Bách Gia Chư Tử
1 - Nho gia : 
1. Luận Ngữ
2. Sách Mạnh Tử và Tuân Tử
3. Sách Tử Tư - Phụ Lục Sách Trung Dung
4. Sách Tăng Tử - Phụ thêm Hiếu Kinh và Đại Học
5. Sách Án Tử - Phụ lục thêm vài quyển khác và quyển Lễ Vận
 6. Các pho sách của Nho Gia đã bị thất lạc
2 - Đạo gia :
1. Lão Tử
2. Sách Trang Tử
3. Sách Quản Tử và Thái Công
4. Các sách Văn Tử, Quan Doãn Tử, Liệt Tử và Hạc Quan Tử
5. Những sách của phái Đạo Gia đã bị mất
3- Các sách của phái Mặc gia

4-Các sách của phái Pháp gia , Thương quân, Hàn phi và môn đệ

5-Các sách của Danh gia và Âm dương gia

6-Các sách của phái Tạp gia Lã thị xuân thu, Hoài nam tử và mấy quyển khác

7-Các sách của phái tung hoành gia,nông gia, tiểu thuyết gia. Phụ : sách quỉ cốc tử 

8-Phần phụ lục

Phần Năm - Tổng kết
 
 
( trọn bộ )